top of page

Algemene voorwaarden IMPRO Amsterdam

Artikel 1 Definities
In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
Koper
De consument die een ticket koopt via tickets.impro-amsterdam.nl voor evenementen georganiseerd in het kader van IMPRO Amsterdam;
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden;
Boeking
Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met de Organisator
Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;
Evenement
De gebeurtenis waarbij bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend een voorstelling wordt opgevoerd of een workshop wordt gevolgd ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;
Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;
Organisator
De organisatie van IMPRO Amsterdam, onder auspiciën van Theatersport Vereniging Amsterdam;
Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;
Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;
Website

De website www.impro-amsterdam.nl met als subdomein tickets. impro-amsterdam.nl;

Kassaverkoop
De verkoop van Tickets via de kassa op de Locatie


Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst
2.1
Wijze van totstandkoming van de overeenkomst: De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst..
2.2 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 3 Tickets
3.1
Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van IMPRO Amsterdam of via Kassaverkoop
3.2 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator niet toegestaan:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
3.3 indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Organisator of Locatie, kan de Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden
ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
3.4 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.
3.5 Bij de prijzen voor Tickets zijn de wettelijke BTW tarieven van toepassing.
3.6 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.


Artikel 5 Fulfillment
5.1
Organisator streeft meteen na boeking en in ieder geval voor aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de Organisator.
5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan Organisator retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement
Organisator niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Organisator besluiten de Tickets niet om te ruilen.
5.3 Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren
van Kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1
Alle door Organisator gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door aan de Koper gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.
6.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Koper te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Organisator te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte van) het Evenement, ook indien de klant (de betreffende ruimte van) de Locatie heeft verlaten tijdens (de duur van) een Evenement.
6.3 De klant is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de klant het toegangsbewijs van een derde anders dan Organisator heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan Organisator om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.
6.4 Indien de klant om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Ticket, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen Ticket kan niet worden geruild of geretourneerd. In alle gevallen vindt geen restitutie van de toegangsprijs plaats.
6.5 Indien een evenement wordt verplaatst of geannuleerd kan de klant het tegoed retour ontvangen. Indien de klant ervoor kiest om het tegoed retour te ontvangen zal dit binnen 30 dagen nadat de klant dit aan Organisator kenbaar heeft gemaakt
geschieden.

bottom of page